Posted on Jätä kommentti

Ensimmäiset jumpat Klondykella

Klondyken ensimmäinen jumppa

For time
10-8-6-4-2-1
Deadlift 60% 1RM
Bar Over Burpee
KB Snatch (each Hand) 32/24 kg

THEN

Finisher 100 Wall Ball 9/6 kg

Screen Shot 2016-04-18 at 13.33.57

Vastaa